VII. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ PDF

7.1. Безпосередньо керівництво школою-інтернатом   здійснюється її директором, який несе персональну відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність школи-інтернату. 

7.2. Директор є представником школи-інтернату у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством та установчими документами школи-інтернату.

Директор школи-інтернату призначається і звільняється з посади у порядку визначеному Законом України "Про освіту" та у відповідності до пункту 2.3.2 Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженого рішенням  сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017 №164/15/17 з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту та здійснюють свою діяльність  виключно на підставі контракту.

Посаду директора школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом “Дефектологія”, стаж педагогічної роботи у спеціальній школі-інтернаті не менше ніж три роки.

Призначення та звільнення заступників директора, головного бухгалтера здійснюється за погодженням із Засновником, інших працівників - директором школи-інтернату з дотриманням чинного законодавства.

Посаду заступника директора школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом “Дефектологія”, стаж педагогічної роботи у спеціальній школі-інтернаті не менше ніж три роки.

7.3. Директор школи-інтернату:

–       вирішує питання фінансово-господарської діяльності школи-інтернату;

–       здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

–       організовує освітній процес школи-інтернату;

–       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

–       відповідає за дотримання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

–       створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

–       забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

–       розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

–       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–       сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

–       забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 

–       вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

–       контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

–       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

–       щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;

–       забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю школи-інтернату;

–       сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування школи-інтернату.

7.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у школі-інтернаті є загальні збори /конференція/ учасників корекційного, освітнього процесів, які скликаються не рідше одного разу на рік. Учасники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

7.4.1.  працівників школи-інтернату - зборами трудового колективу

7.4.2. батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Визначається така кількість учасників загальних зборів:

7.4.3. від працівників школи - 20 чоловік;

7.4.4. від батьків і представників громадськості - 20 чол.

Термін їх повноважень - два навчальні роки. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з цих категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Право скликати збори мають голова ради школи-інтернату, учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор школи-інтернату, засновник.

7.5. Загальні збори:

–       обирають раду школи-інтернату і голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради школи про їхню роботу;

–    затверджують основні напрями вдосконалення діяльності школи-інтернату, розглядають інші найважливіші питання корекційного та освітнього процесів.

7.6.     У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада школи-інтернату. В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори. До ради школи-інтернату обираються пропорційно представники від працівників школи, учнів / другий ступінь/, батьків громадськості загальними зборами, відкритим голосуванням.

Рада скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором школи. Засідання ради є чинним, якщо у ній бере участь не менше двох тритин її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів.

7.7. Рада школи-інтернату:

–    організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи школи;

–    підтримує ініціативу щодо удосконалення системи навчання, виховання, корекції вад учнів, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальні роботи школи.

–    дає дозвіл на участь у корекційному, освітньому процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;

–    приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів, випускників школи за успіхи у навчанні;

–    вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників школи-інтернату;

–    разом з батьками /особами, які їх заміняють/ бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються інтересів дітей;

–    разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором школи створює умови для педагогічної освіти батьків;

–    розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників корекційного, освітнього процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи школи-інтернату і приймає відповідні рішення;

–    організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей;

–    контролює витрачання державних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів школою-інтернатом для розв'язання проблем удосконалення її діяльності;

7.8. У школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.

7.9. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.10.   Педагогічна рада розглядає питання:

–    удосконалення і методичного забезпечення корекційного, освітнього процесів;

–    планування та режиму роботи школи-інтернату;

–    переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні, про присвоєння робітничої кваліфікації;

–    підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

–    морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи-інтернату;

–    притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків;

–    розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

 Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб школи-інтернату. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчання, виховання та корекції вад учнів.

7.11.   Учнівські збори школи-інтернату - колективний орган учнівського
самоврядування.

 Основною структурною ланкою школи є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових та психофізичних особливостей, рівня розвитку.

7.12.   Учнівські збори школи-інтернату /класу/:

–    обирають органи учнівського самоврядування школи /класу/;

–    висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

–    обговорюють питання навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

7.13.                                                                                                 Батьківські збори школи-інтернату /класу/ - колективний орган батьківського самоврядування.

        Батьківські збори:

–    обирають органи батьківського самоврядування школи-інтернату;

–    обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування школи-інтернату;

–    вносять на розгляд ради школи, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації, корекційного, освітнього процесу в класі та в школі-інтернаті.

7.14.         У школі-інтернаті можуть створюватись учнівські дитячі організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.15. У школі-інтернаті за рішенням Засновника може створюватися і діяти наглядова (піклувальна) рада. Порядок формування наглядової ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами школи-інтернату.

 7.16. Наглядова (піклувальної)  рада   школи-інтернату сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямків розвитку і здійсненню контролю за їх використанням ефективній взаємодії школи-інтернату з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

7.17. Члени наглядової ради школи-інтернату мають право брати участь у роботі колегіальних органів школи-інтернату з правом дорадчого голосу.

7.18 .До складу наглядової ради школи-інтернату не можуть входити здобувачі освіти та працівники школи-інтернату.

7.19. Наглядова рада має право:

–       брати участь у визначенні стратегії розвитку школи-інтернату та контролювати її виконання;

–       сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

–       аналізувати та оцінювати діяльність школи-інтернату та її керівника;

–       контролювати виконання кошторису та/або бюджету школи-інтернату і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником школи-інтернату;

–       вносити Засновнику школи-інтернату подання про заохочення або відкликання керівника школи-інтернату з підстав, визначених законом;

–       здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами школи-інтернату.

7.20. Основними завданнями наглядової (піклувальної) ради є:

–       сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

–       співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у школі-інтернаті;

–       зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної бази школи-інтернату;

–       організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

–       запобігання дитячій бездоглядності;

–       сприяння працевлаштуванню випускників школи-інтернату;

–       стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

–       всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та школи-інтернату.

7.21. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах колективу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків) без згоди директора школи-інтернату.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах колективу на його місце обирається інша особа.

7.22. Піклувальна рада діє на засадах:

–       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

–       дотримання вимог законодавства України;

–       самоврядування;

–       колегіальності ухвалення рішень;

–       добровільності і рівноправності членства;

–       гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
 Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи-інтернату, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.23. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

–       скликає і координує роботу піклувальної ради;

–       готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

–       визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

–       представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.24. Піклувальна рада має право:

–       вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи-інтернату, загальних зборів колективу пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої бази;

–       залучати додаткові джерела фінансування освітнього процесу;

–       вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи-інтернату;

–       стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

–       брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи-інтернату, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

–       створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

Календар

Березень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Банер

Національна гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет