VI. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ PDF

6.1. Учасниками освітнього процесу у школі-інтернаті є учні (вихованці), керівники, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку школі-інтернату.

6.3. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується у школі-інтернаті.

6.4. Учні (вихованці) школи-інтернату мають гарантоване державою право на:

-       доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

-        вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-       безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-        користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

-        участь у різних видах навчальної, науково-дослідницької, експериментальної та інших видах, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-        участь в роботі органів громадського самоврядування у школі-інтернаті;

-        участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-       повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-        захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

6.5.   Учні (вихованці) зобов'язані:

–       дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;

–    оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державним стандартом;

–   дотримуватись згідно з законодавством моральних, етичних норм;

–       брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством ;

–       бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

–   дотримуватись правил особистої гігієни.

6.6. Учні школи-інтернату  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

        6.7.  Педагогічними працівниками школи - інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки .

6.8. До педагогічної діяльності у школі-інтернаті не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності визначається чинним законодавством.

6.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносити регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, „Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

        6.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається відповідно до законодавства директором школи-інтернату і затверджується Департаментом.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11. Директор школи-інтернату призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки,  правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

6.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи-інтернату, здійснюється лише за їх згодою.

6.13. Педагогічні працівники школи-інтернату підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель(вихователь) -методист», «педагог - організатор - методист» та інші.

6.14     Педагогічні працівники мають право:

–   самостійно обирати форми, методи, засоби навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

–       брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів трудового колективу, заходах пов'язаних з організацією освітньої та корекційно-розвиткової роботи;

–   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

–     вносити пропозиції керівництву школи-інтернату і органам управління щодо поліпшення освітньої та корекційно-розвиткової роботи;

–     об'єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

–     на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

–     на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

–   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

–    на захист професійної честі, гідності;

6.15   Педагогічні працівники школи-інтернату зобов'язані:

–     забезпечувати належний рівень викладання навчальних предметів відповідно до державних програм, дотримуючись вимог державного стандарту освіти дітей з особливими потребами, сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей , а також збереження їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

–     утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–   виконувати Статут школи-інтернату, правила внутрішньошкільного трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

–   брати участь у роботі педагогічної ради;

–     виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–     готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–     дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

–     підвищувати постійно свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

–     виконувати накази і розпорядження директора школи-інтернату, органів управління освітою;

–    вести відповідну документацію.

6.16.          Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи - інтернату, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6.17.Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи -інтернату.

6.18.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

–       створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

–       батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

–       обирати і бути обраними до батьківського комітету;

–       звертатися до органів управління освітою, директора школи-інтернату з питань навчання, виховання, корекції вад дітей;

–    приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;

–     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього, корекційно-розвиткового процесів та зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

–     на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

6.19.   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми освіти і зобов'язані:

–       забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

–       постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх пізнавальних можливостей;

–       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

–       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.20.         У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.21. За умови реорганізації чи ліквідації школи-інтернату  її працівникам і учням гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

6.22.         Психолог в структурі освіти входить в психологічну службу, яка є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

6.23.         Психолог забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань школи.

6.24.   Психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією про права дитини, Законом України „Про освіту", чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України.

6.25.  Основні завдання психолога:

–      сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

–      забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

–      профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

6.26.  Основні види діяльності психолога:

–      діагностико-психологічне обстеження дітей і підлітків, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

–      корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи;

–      реабілітація - надання психолого-педагогчіної допомоги дітям підліткам, які перебувають у кризовій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

–      профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у корекційному освітньому процесі;

–      прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації в школі.

6.27.  Діяльність психолога включає такі головні напрямки:

–      консультативно-методична допомога всім учасникам корекційного, освітнього процесів з питань навчання, виховання та корекції вад дітей;

–      просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в школі та в сім'ях вихованців;

–      превентивне виховання /під час вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм/, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності серед неповнолітніх.

 

Календар

Березень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Банер

Національна гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет